Branża telekomunikacyjna i medialna

347.

Według obecnie obowiązujących przepisów w sytuacji, gdy dostawca usług nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej przyjęcia (choć na odpowiedź na reklamację ma 30 dni), obowiązany jest dodatkowo wysłać pisemne potwierdzenie przyjęcia takiej reklamacji.
Według obecnie obowiązujących przepisów w sytuacji, gdy dostawca usług nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej przyjęcia (choć na odpowiedź na reklamację ma 30 dni), obowiązany jest dodatkowo wysłać pisemne potwierdzenie przyjęcia takiej reklamacji. To oznacza, że w większości przypadków dostawca usług w jednej sprawie reklamacyjnej jest zobowiązany wysłać co najmniej dwa pisma, jedno z potwierdzeniem przyjęcia reklamacji, drugie z odpowiedzią na reklamację. Takie rozwiązanie powoduje powstanie po stronie dostawcy usług znacznych kosztów.

Przepisy przewidują zbyt sformalizowany proces komunikacji z abonentem w sprawie reklamacyjnej. Dotrzymywanie warunków rozporządzenia powoduje powstanie po stronie przedsiębiorców znacznych kosztów związanych z wysyłką papierowej korespondencji. Relacje te wymagają uproszczenia, tym bardziej, że coraz częściej abonenci posługują się we wszelkiej korespondencji pocztą elektroniczną.

Wprowadzenie takiego trybu przyspiesza też proces.

Dodatkowo nie jest zasadne potwierdzanie na piśmie albo w formie elektronicznej abonentowi warunków uznania reklamacji zgodnie ustalonej w rozmowie telefonicznej pomiędzy abonentem i dostawcą usług.
§ 5 ust. 3 i ust. 4 ww. Rozporządzenia

§ 7 ww. Rozporządzenia.
Wprowadzenie możliwości korzystania z komunikacji elektronicznej do komunikacji z abonentami. Rozwiązania papierowe są anachronizmem i barierą generującą większe koszty i hamującą dalszy rozwój.
Lista