Branża telekomunikacyjna i medialna

366.

Przepis ustawy przewiduje, że przedsiębiorca jest obowiązany do potwierdzenia konsumentowi na piśmie informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1
Przepis ustawy przewiduje, że przedsiębiorca jest obowiązany do potwierdzenia konsumentowi na piśmie informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1, najpóźniej w momencie rozpoczęcia spełniania świadczenia. Przepis ten należy ocenić jako nieproporcjonalny dla osiągnięcia zakładanego celu oraz nieuwzględniający zmian w zakresie sposobów porozumiewania się na odległość, w tym również w odniesieniu do umów zawieranych na odległość.
Art. 9 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
Należy zmienić przepis w ten sposób, aby dać możliwość potwierdzania informacji dotyczących umowy zawieranej na odległość również w innej niż pisemna formie, tj. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna, SMS).Absolutnie nie jest rozwiązaniem dopuszczenie przesyłania w innej utrwalonej na stałym nośniku formie, co się proponuje w ostatniej propozycji nowelizacji UŚUDE. Wysyłanie nagranych płyt CD jest jeszcze droższe i bardziej kłopotliwe dla obu stron niż wysyłanie pisma.
Lista