Branża telekomunikacyjna i medialna

353.

W ustawie z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw znalazła się regulacja (art. 16 ust. 5 ustawy o radiofonii i telewizji) ograniczająca ogłoszenia nadawców o ich własnych audycjach do dwóch minut w ciągu godziny zegarowej.
W ustawie z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw znalazła się regulacja (art. 16 ust. 5 ustawy o radiofonii i telewizji) ograniczająca ogłoszenia nadawców o ich własnych audycjach do dwóch minut w ciągu godziny zegarowej.

Narzucenie nadawcom ograniczeń czasu emisji bloków autopromocyjnych (przez nieuprawnioną analogię do czasu trwania bloków reklamowych) nie znajduje uzasadnienia ani w przepisach Dyrektywy Audiowizualnej ani w obecnie obowiązujących regulacjach krajowych.

Przyjęte przez Parlament rozwiązanie pozbawia nadawców możliwości prowadzenia skutecznej komunikacji z widzem, ograniczając do minimum korzystanie z najbardziej oczywistego i najskuteczniejszego narzędzia tej komunikacji.

Przepisy dyrektywy nie nakładają na państwa członkowskie takiego ograniczenia ani nie regulują tej kwestii w zakresie ograniczenia czasowego.

Ograniczenie to jest wynikiem błędnego utożsamiania wszelkich form informacji o audycjach z reklamą towarzyszących jej produktów, np. konkursów organizowanych przy okazji informowania o audycji. W rezultacie takiego ograniczenia prosta informacja na ekranie stacji informacyjnej o wizycie w studio zaproszonej osoby lub przygotowywanej relacji z ważnego wydarzenia może ukazywać się na ekranie nie dłużej niż 2 minuty w ciągu godziny zegarowej.
Art. 16 ust. 5 ustawy o radiofonii i telewizji.
Wykreślić z ustawy o rtv art. 16 ust. 5. w brzmieniu dotychczasowym oraz wprowadzić następujące brzmienie powyższego przepisu:

„Ogłoszenia nadawcy, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 nie są zaliczane do autopromocji w rozumieniu ustawy”.
Lista