Branża telekomunikacyjna i medialna

331.

W obecnym stanie prawnym operator telekomunikacyjny
W obecnym stanie prawnym operator telekomunikacyjny zobowiązany jest:
  1. doręczyć na piśmie abonentowi będącemu stroną umowy zawartej w formie pisemnej lub elektronicznej treść każdej proponowanej zmiany warunków umowy, regulaminu świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych lub cennika,
  2. doręczyć na piśmie abonentowi niebędącemu stroną umowy zawartej w formie pisemnej lub elektronicznie, który udostępnił swoje dane, o których mowa w ust. 1a, treść każdej proponowanej zmiany warunków umowy określonych w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych lub w cenniku, oraz
  3. podać do publicznej wiadomości treść każdej proponowanej zmiany warunków umowy określonych w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych
  • z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Jednocześnie abonent powinien zostać poinformowany o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian.
Abonent może opcjonalnie zażądać dostarczenia tych informacji drogą elektroniczną na wskazany przez abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość.

Przede wszystkim żaden z tych artykułów nie obejmuje zmiany w umowie (jedynie cennik i regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych). Automatycznie czyni to bezskutecznym wprowadzenie nowej usługi, które zazwyczaj następuje poprzez zmianę umowy.

Ponadto, nie obejmują one decyzji Prezesa UOKIK. Objęcie tą regulacją decyzji Prezesa UOKIK umożliwiłoby przedsiębiorcom korzystanie z instytucji porozumienia z Prezesem UOKIK co do wycofania z umowy klauzul, które mogą być uznane za niedozwolone. W aktualnym stanie prawnym zawarcie ugody oznaczałoby po prostu konieczność zmiany umowy, pełny obowiązek informacyjny z pełnymi kosztami (kilka milionów złotych dla większych przedsiębiorców) oraz możliwość zrywania kontraktów terminowych przez abonentów.
Art. 60a PT, Art. 61 PT.
Postulujemy:
  • wprowadzenie do art. 60a ust. 3a wzorem poprzedniej treści przepisów PT następującej zmiany – w zdaniu pierwszym po słowie „umowy” dodać przecinek i słowa „w tym”.Zmiana ta spowoduje objęcie również treści umowy katalogiem wyłączeń z art.60a ust. 3a;
  • uzupełnienie art. 60a ust. 3a oraz 61 ust. 51 o przypadek wykonania decyzji Prezesa UOKIK.
Ponadto uważamy, że gospodarka cyfrowa wymaga, aby kompleksowo uregulować wykonanie obowiązków informacyjnych wg poniższych założeń:
  1. Informacja o zmianach powinna być dostarczana abonentowi w wersji papierowej (na żądanie elektronicznie) tylko jeśli następuje zmiana regulaminu lub podnoszone są ceny.
  2. W innych przypadkach wystarczającym powinno być publiczne ogłoszenie informacji, gdzie są opublikowane zmiany, chyba że abonent zażąda dostarczenia zmian w wersji papierowej lub elektronicznej.
  3. Indywidualne informowanie abonenta nie dotyczy zmian wynikających z przepisów prawa. Nie ma potrzeby informowania w ogóle, a jeśli już to j.w.
  4. W szczególności należy wyłączyć spod obowiązku przekazywania abonentowi indywidualnej informacji papierowej, informacji nt. kolejnych obniżek cen wynikających z Rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie roamingu międzynarodowego. Jest to o tyle uzasadnione, że każdy abonent z chwilą przekroczenia granicy Polski jest informowany indywidualnym sms-em od swojego dostawcy usług o kosztach jakie będzie ponosił za korzystanie z roamingu. Rozporządzenie to od 2007 r. reguluje poziom cen w roamingu i określa harmonogram ich corocznych obniżek. Przy obecnym ukształtowaniu przepisów PT w zakresie obowiązków informacyjnych, coroczna zmiana cen roamingu (wynikająca z Rozporządzenia) nakłada na operatora obowiązek pisemnego przekazania abonentom informacji na temat kolejnej obniżki. Koszt dostarczenia zindywidualizowanej informacji w formie papierowej za każdym razem może wynieść nawet ok. 4 mln zł.
Koszt ten jest niewspółmiernie wysoki , szczególnie zważywszy, że informacja nt. obniżek stawek roamingowych wynikających z Rozporządzenia jest szeroko komunikowana zarówno przez Komisję Europejską, regulatora krajowego, media. Zatem Abonent ma łatwy dostęp do informacji i wiedzę nt. korzystnych dla niego zmian, niezależnie od informacji zawartej w przesyłce w formie papierowej. Dlatego racjonalnym byłoby informowanie abonentów o zmianach stawek wynikających z Rozporządzenia jedynie poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości. Takie rozwiązanie spełniłoby swój cel - Abonent miałby jeszcze lepszy dostęp do informacji nt. obniżki cen, a jednocześnie zracjonalizowało ekonomicznie i ekologicznie realizację obowiązku informacyjnego.

Aktualne obowiązujące Rozporządzenie wygasa w 2012 r., ale zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej czas jego obowiązywania zostanie przedłużony, a stawki detaliczne mogą pozostać regulowane nawet do 2016 r. Pozostawienie obowiązku informacyjnego w niezmienionej formie, w ciągu kolejnych 4-5 lat generować może koszty dla operatora rzędu ok. 20 mln zł.
Lista