Branża telekomunikacyjna i medialna

333.

Należy rozszerzyć zakres wyraźnie wskazanych przypadków
Należy rozszerzyć zakres wyraźnie wskazanych przypadków, w których redakcyjna zmiana regulaminu nie stanowi zmiany umowy, która wiązałaby się z konsekwencjami w postaci odstąpienia od umowy (związanymi z odszkodowaniami lub nie, lub też ewentualnym zwrotem ulgi).

Nie jest zgodne z zasadą proporcjonalności, aby nieistotna zmiana nie zmieniająca stosunku zobowiązaniowego a wynikająca, np. z wprowadzania nowej numeracji, zmiany waluty (np. na Euro), numeru kontaktowego infolinii, zmiany zakresów numeracji krajowej czy międzynarodowej itp. powodowała tak daleko idące konsekwencje.
Art. 60a ust. 4.
Art. 60a ust. 4 należy przeredagować w taki sposób, aby w katalogu zmian nie powodujących daleko idących konsekwencji dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych mieściły się wszelkie zmiany, które nie pogarszają sytuacji abonenta. Celem regulacji powinno być zapewnienie abonentowi bezpieczeństwa. Zmiany nie wpływające w żaden sposób na poziom tego bezpieczeństwa nie powinny mające charakteru prawnie doniosłego.

Proponujemy wprowadzenie ponadto dodatkowego ustępu 6 o brzmieniu „Warunki nie wpływające na zmianę stosunku zobowiązaniowego powstałego w wyniku zawartej umowy, nie stanowią jej zmiany, a tym samym nie dają prawa do wypowiedzenia umowy, o której mowa w art. 60a ust. 1.”
Lista