Bariery podatkowe

224.

Niejasne przesłanki stosowania zwolnienia z VAT
Niejasne przesłanki stosowania zwolnienia z VAT dla usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego.
Art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT.
Prawidłowe stosowanie tego przepisu jest kluczowe nie tylko dla firm szkoleniowych, ale również ich klientów (w kontekście ich prawa do odliczenia VAT). W świetle wyroku NSA sygn. akt I FSK 352/12 zasadne wydaje się usunięcie istniejącego względem tych usług wymogu bycia „prowadzonymi w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach” jako niezgodnego z Dyrektywą 112. Jeśli byłoby to niemożliwe, to wskazanym wydaje się chociaż doprecyzowanie pojęcia „odrębne przepisy” (czy również są to ogólne zapisy w Kodeksie pracy o podnoszeniu kwalifikacji pracowników?). Dodatkowo rekomendujemy rozstrzygniecie kwestii, z jaką stawką winno odbywać się refakturowanie usług wskazanych w art. 43 ust. 1 pkt 26 i 29 ustawy o VAT, np. przez wprowadzenie przepisu o konstrukcji analogicznej do art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy o VAT.
Lista