Bariery podatkowe

236.

Zwrot VAT na umotywowany wniosek podatnika w przypadku niewykonywania w danym okresie czynności opodatkowanych.
Zwrot VAT na umotywowany wniosek podatnika w przypadku niewykonywania w danym okresie czynności opodatkowanych.
Art. 87 ust. 5 ustawy o VAT.
Zgodnie z art. 87 ust. 5 podatnikom dokonującym dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i niedokonującym sprzedaży opodatkowanej, przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego, ale na ich umotywowany wniosek. Jednocześnie przepis nie stawia żadnych warunków, jakie musiałoby spełniać uzasadnienie takiego wniosku. W praktyce wiec każdy wniosek z podaniem jakiegokolwiek uzasadnienia jest tutaj wystarczający. W tych okolicznościach celowe jest zrezygnowanie z wymogu składania odrębnego umotywowanego wniosku, jako że w praktyce niczemu on nie służy. Poza tym, podobnie jak w przypadku ubiegania się o przyspieszony zwrotu podatku, obowiązujące wzory deklaracji podatkowej przewidują wystarczającą informację dla urzędu skarbowego o podstawie prawnej zwrotu.
Lista