Bariery wynikające ze stosunków pracy

166.

Przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy po nowelizacji z 2014 r.
Przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy po nowelizacji z 2014 r. dają możliwość kontraktowania usług w zakresie aktywizacji bezrobotnych najbardziej oddalonych od rynku pracy instytucjom niepublicznym. Jednak sposób zlecanie nie został w wystarczającym stopniu dookreślony i może różnić się znacząco w poszczególnych regionach, co może wpłynąć na skuteczność tych działań.

Osoby bezrobotne mają niedostateczny dostęp do pośrednictwa pracy realizowanego przez publiczne urzędy pracy. Jednocześnie brak jest rozwiązań, które umożliwiłyby zaangażowanie w większym stopniu innych instytucji rynku pracy do świadczenia takich usług, a zwłaszcza do wykorzystania potencjału agencji zatrudnienia.
Brak regulacji w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  1. Wprowadzenie obowiązku zapewnienia powszechnej dostępności podstawowych usług rynku pracy, tj. pośrednictwa pracy, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz doradztwa zawodowego dla wszystkich osób poszukujących pracy.
  2. Wdrożenie nowych zasad finansowania i kontraktowania usług rynku pracy w sposób gwarantujący odpowiednią ich jakość i efektywność.
Lista