Bariery wynikające ze stosunków pracy

169.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy wymaga zmian.
Krajowy Fundusz Szkoleniowy wymaga zmian, które pozwolą na zwiększenie efektywności wydatków, ograniczenie zbędnych obciążeń biurokratycznych, ograniczenie uznaniowości urzędników w przyznawaniu oraz generalnie uatrakcyjnią wykorzystanie tego instrumentu dla firm i pracowników.
Art 69a i 69b Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
W pierwszej kolejności istnieje potrzeba ujednolicenia i wystandaryzowania dokumentacji potrzebnej do wnioskowania i rozliczenia środków z KFS we wszystkich urzędach pracy oraz ograniczenia zbędnej dokumentacji. Po drugie, ujednolicenia w ramach urzędów pracy i zwiększenia transparentności wymaga proces zbierania wniosków i wydawania decyzji o przyznaniu dofinansowania z KFS. Ponadto kryteria przyznania środków nie powinny być merytoryczne, a jedynie proceduralne. Proponuje się wykorzystanie opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Rejestru Usług Rozwojowych (RUR) i zawartej w nim definicji usługi rozwojowej, do określenia usług podlegających dofinansowaniu w ramach KFS oraz do weryfikacji podmiotów świadczących usługi rozwojowe. Ponadto proponuje się wyznaczyć określoną, ryczałtową, maksymalną stawkę dofinansowania za godzinę szkolenia lub jednostkę usługi rozwojowej, co zachęci wnioskodawców do racjonalizowania wydatków podlegających dofinansowaniu z KFS.

Należy także zwrócić uwagę, że w obecnym systemie oceny efektywności funkcjonowania poszczególnych urzędów pracy zabrakło wskaźników w zakresie rozdysponowania środków KFS. Wskaźniki takie powinny być istotnym elementem takiego systemu, aby motywować urzędy pracy do ubiegania się o środki KFS oraz większego zaangażowania w promocję i rozdysponowanie środków KFS wśród przedsiębiorców, co przełoży się na efektywniejsze podnoszenie kompetencji lokalnych pracowników i przedsiębiorców.

Należy zauważyć, że wszystkie opisane wyżej rozwiązania wzajemnie się uzupełniają i powinny być przyjęte i wdrożone łącznie.
Lista