Bariery wynikające ze stosunków pracy

178.

Przy procedurze zatrudnienia cudzoziemca istnieje wymóg dołączenia do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę informacji starosty.
Przy procedurze zatrudnienia cudzoziemca istnieje wymóg dołączenia do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, sporządzoną z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich oraz wybranych grup cudzoziemców (art. 87 ust. 1 pkt 1–11).
Art. 88c ust.1 pkt2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Zniesienie konieczności dołączania do wniosku informacji o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych wobec wszystkich cudzoziemców i zawodów umożliwi zwiększenie udziału cudzoziemców w polskim rynku pracy i lepsze zaspokojenie popytu na pracę.
Lista