Bariery wynikające ze stosunków pracy

180.

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę jest dopuszczalne w przypadku cudzoziemców będących obywatelami Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, wykonującymi pracę przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.
§1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.
Rozszerzenie zastosowania tego przepisu na wszystkich cudzoziemców, jeżeli przed podjęciem pracy imigranta podmiot powierzający pracę złożył we właściwym powiatowym urzędzie pracy oświadczenie o chęci zatrudniania tego cudzoziemca.

Wydłużenie okresu umożliwiającego wykonywanie pracy bez zezwolenia do 12 miesięcy w ciągu kolejnych 18 miesięcy.

Czas wynikający z aktualnie obowiązujących przepisów wystarcza pracodawcom jedynie na przeszkolenie pracownika i wdrożenie go w środowisko pracy.
Lista