Bariery wynikające ze stosunków pracy

207.

Stygmatyzujący charakter definicji stopnia niepełnosprawności.
Stygmatyzujący charakter definicji stopnia niepełnosprawności. Aktualnie obowiązująca definicja zarówno osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym jak i umiarkowanym wskazuje, iż osoba posiadająca ten stopień niepełnosprawności nie jest zdolna do pracy albo jest do niej zdolna jedynie w warunkach chronionych.
Art. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Definicja stopnia niepełnosprawności powinna wskazywać, iż osoba niepełnosprawna posiadająca dany stopień niepełnosprawności powinna pracować na przystosowanym do jej potrzeb stanowisku pracy, także na otwartym rynku pracy.
Lista