Bariery wynikające ze stosunków pracy

210.

Obecne brzmienie art. 22
Obecne brzmienie art. 22 sprzyja nadużyciom w zakresie udzielanych ulg we wpłatach na PFRON, co prowadzi do zachwiania zasady konkurencyjności na rynku dostaw i usług. Co więcej w niekontrolowany sposób zmniejsza również środki przekazywane do PFRON.
Art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Istnieje konieczność obniżenia wysokości udzielanych ulg we wpłatach na PFRON z 80 do 30%. Zmiana pozwoli zachować Funduszowi większą część wpłat i zwiększyć przychody.

Proponuje się także zmianę zakresu przedmiotowego zakupu uprawniającego do nabycia prawa do obniżenia wpłat wyłączając usługi najmu, dzierżawy lub leasing- a zatem w tych obszarach w których dochodzi do licznych nadużyć w związku ze stosowaniem art. 22.

Konieczne jest dookreślenie sposobu dokumentowania szczególnych schorzeń dla celów ustalania struktury zatrudnienia uprawniającej do wystawiania ulg. Wystąpienie upośledzenia umysłowego, choroby psychicznej, epilepsji lub całościowych zaburzeń rozwojowych powinno być dokumentowane orzeczeniem, a ślepota – również w inny sposób (tj. zaświadczeniem lekarza specjalisty).

Wykorzystanie ulgi powinno być możliwe wyłącznie w przypadku gdy informacja o wysokości obniżenia wpłat zostanie wystawiona przez sprzedającego terminowo.

Kwota wynagrodzenia poszczególnych pracowników, na podstawie której oblicza się sumę wynagrodzeń osób niepełnosprawnych nie powinna przekraczać 100% przeciętnego wynagrodzenia. Zatem przy obliczeniu kwoty ulgi powinna być brana wysokość wynagrodzenia nieprzekraczająca kwoty przeciętnego wynagrodzenia, choćby w rzeczywistości było wyższe. Wyeliminuje to zawyżanie kwot ulg w wyniku zawyżania wynagrodzeń kadry kierowniczej u sprzedających.

Zatrudnienie i wynagrodzenia brane pod uwagę dla celów ulg we wpłatach na Fundusz powinny odnosić się wyłącznie do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, za miesiąc, do którego zaliczono przychody. Tym samym wyeliminuje to możliwość uwzględniania w wyliczeniach wysokości ulgi pracowników zatrudnionych na innych podstawach prawnych (mianowanie, powołanie), których zatrudnianie ze wsparciem ze środków publicznych nie wydaje się uzasadnione.

Aby uprościć dotychczasowy sposób postępowania, dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach należy pobierać z miesiąca, w którym dokonano zapłaty za zakup.

Należy doprecyzować termin wystawienia zwykłej informacji, gdzie jego niezachowanie dla sprzedającego będzie mogło skutkować obowiązkiem wpłaty na Fundusz, a dla nabywcy – brakiem możliwości skorzystania z ulgi z tytułu danego zakupu. Także niewywiązanie się z obowiązku prowadzenia ewidencji wystawionych informacji o wysokości ulg powinna skutkować obowiązkiem wpłat na Fundusz.

Proponuje się także wprowadzenie wpłat na Fundusz w przypadkach, w których dochodzi obecnie do nieprawidłowości w wystawianiu ulg, tj. wystawianiu ulg przez podmiot nieuprawniony, opóźnieniu w wystawianiu informacji o wysokości ulg oraz podania w informacji nieprawdziwych informacji (w tym nieprawidłowo obliczonej kwoty ulgi), a także w przypadkach niewywiązania się z nowych obowiązków (prowadzenie ewidencji informacji o wysokości obniżenia wpłat, terminowe wystawienie informacji). Rozwiązania te mają charakter uszczelniający system oraz ochronny dla nabywcy.
Lista