Bariery wynikające ze stosunków pracy

174.

Brak szczególnych przepisów dotyczących odprowadzania składki na PFRON przez agencje pracy tymczasowej.
Brak szczególnych przepisów dotyczących odprowadzania składki na PFRON przez agencje pracy tymczasowej. Agencja nie jest w stanie zrealizować postulatu zatrudnienia określonej liczby niepełnosprawnych pracowników, bowiem nie od niej zależy, ilu pracowników zatrudni w danym czasie, i nie ona tworzy miejsca pracy. Trudno też wymagać od użytkownika poszukującego pracownika, np. na okres dwóch tygodni. zatrudnienia osoby niepełnosprawnej dla której trzeba utworzyć specjalnie przygotowane stanowisko pracy. Jest to obciążenie parapodatkowe, niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, a które stanowi swoistą „karę” za niezatrudnianie osób niepełnosprawnych
Art. 21 ust 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z póź.zm.)
W art. 21 ust 5 wprowadzić pkt 7 Do liczby pracowników, o której mowa w ust 1, nie wlicza sie – jeżeli nie są to osoby niepełnosprawne - osób zatrudnionych:7) pracowników tymczasowych zatrudnianych przez agencje pracy tymczasowej, zgodnie z ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, w celu skierowania ich do wykonywania pracy na rzecz pracodawców użytkowników.
Lista