Bariery wynikające ze stosunków pracy

181.

Ustawa o społecznej inspekcji pracy.
Ustawa o społecznej inspekcji pracy nie określa dopuszczalnej liczby społecznych inspektorów pracy u pracodawcy. Prowadzi to do nadużycia prawa poprzez wybór pracowników w celu ochrony ich stosunków pracy. Zjawisko nasiliło się po zmianie ustawy o związkach zawodowych, w której określone zostały limity chronionych i zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy działaczy związkowych.

Ograniczenie kosztów funkcjonowania społecznej inspekcji pracy ponoszonych przez pracodawcę.
Ustawa o społecznej inspekcji pracy.
Zmiana ustawy o sip i uszczegółowienie przepisów w tym zakresie. Należy:
  • określić maksymalną liczbę sip zależnie od wielkości pracodawcy i zdefiniowanych zagrożeń wynikającej z charakteru działalności;
  • zawęzić zakres szczególnej ochrony stosunku pracy, w tym zrezygnować z okresu rocznej ochrony po wygaśnięciu mandatu;
  • określić nowe zasady wyboru sip;
  • uszczegółowić wymagania od sip pod względem kompetencji,
  • zawęzić uprawnienia sip poprzez pozostawienie w zakresie uprawnień społecznego inspektora pracy spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wyłączenie spraw z zakresu indywidualnego prawa pracy.

Rezygnacja z instytucji zaleceń SIP, tylko składanie wniosku do inspektora pracy lub pracodawcy.

Społeczna inspekcja pracy jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe, one m.in. określają liczbę społecznych inspektorów pracy, dlatego też powinny ponosić koszty funkcjonowania sip. Alternatywnie: precyzyjnie określić w ustawie, jakie koszty musi ponosić pracodawca.
Lista