Bariery wynikające ze stosunków pracy

201.

Brak miarodajnej analizy/ właściwego systemu monitorowania zmian
Brak miarodajnej analizy/ właściwego systemu monitorowania zmian dotyczących zapotrzebowania rynku pracy na konkretne zawody na poziomie centralnym oraz regionalnym, w tym brak łatwo dostępnej informacji dla młodych ludzi podejmujących decyzję o wyborze szkoły/kierunku studiów o zapotrzebowaniu pracodawców na konkretne zawody;

Konsekwencją czego jest m.in.:
  • nadpodaż kierunków kształcenia, na które nie ma realnego zapotrzebowania na rynku pracy;
  • dokonywanie przez młodych ludzi wyboru kierunku kształcenia, po ukończeniu którego nie znajdują zatrudnienia
  • Polityka edukacyjna realizowana przez MEN oraz MNiSW oraz brak koordynacji między MEN, MNiSW i MPiPS;
  • Obowiązujące ustawy oraz rozporządzenia dotyczące edukacji zawodowej oraz rynku pracy
  • Poprawa jakości monitorowania i prognozowania potrzeb rynku pracy poprzez cykliczną analizę kwalifikacji wymaganych w poszczególnych zawodach i ścisłą współpracę z biznesem;
  • Prognozowanie popytu na pracę w poszczególnych sektorach, zawodach i regionach kraju (MPiPS);
  • Zlecanie przez MEN tworzenia kierunków kształcenia zgodnie z dokonywaną okresowo analizą w przedmiocie popytu na określone zawody;
  • Monitorowanie danych statystycznych dotyczących zatrudnienia absolwentów według poszczególnych zawodów lub dziedzin kształcenia (GUS);
  • Monitorowanie losów absolwentów szkół, głównie pod kątem ich zatrudnienia w zawodzie wyuczonym lub potwierdzonej kwalifikacji
Lista