Bariery wynikające ze stosunków pracy

202.

Rozbieżności pomiędzy „klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego”
Rozbieżności pomiędzy „klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego”(opracowywaną przez MEN) a „klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy” (opracowywaną przez MPiPS)
Brak współpracy MEN oraz MNiSW z właściwymi ministerstwami, pracodawcami i instytucjami rynku pracy
Ujednolicenie klasyfikacji zawodowej w edukacji i gospodarce, poprzez wprowadzenie analogicznej struktury kategoryzacji zawodów oraz specjalizacji, przy uwzględnieniu oczekiwań sektorowych w kształceniu zarówno na szczeblu regionalnym jak i centralnym
Lista