Bariery wynikające ze stosunków pracy

203.

Niewystarczający poziom współpracy pomiędzy szkołami/uczelniami a pracodawcami
Niewystarczający poziom współpracy pomiędzy szkołami/uczelniami a pracodawcami, czego konsekwencją jest między innymi brak dopasowania kompetencji nabywanych przez młodych ludzi w trakcie procesu kształcenia do realnych potrzeb pracodawców
Brak zachęt finansowych dla pracodawców skłaniających ich do aktywnego angażowania się w proces kształcenia przyszłych kadr pracowników;
Stworzenie mechanizmów finansowych (w tym wprowadzenie ulg podatkowych), wspierających pracodawców podejmujących współpracę z instytucjami edukacyjnymi w zakresie kształcenia zawodowego, co prawdopodobnie miałoby przełożenie na zwiększenie aktywności pracodawców m.in. w okręgowych komisjach egzaminacyjnych, w tym w procesach tworzenia zadań egzaminacyjnych, a także na większe zaangażowanie pracodawców - jako praktyków biznesu – w proces kształcenia młodzieży szkolnej i akademickiej (jako część kadry akademickiej i szkolnej);

Zwiększenie liczby zajęć praktycznych/praktyk zawodowych przeprowadzanych w realnym środowisku pracy/bezpośrednio u przedsiębiorcy/
Lista