Bariery wynikające ze stosunków pracy

204.

Nieadekwatny model kształcenia wynikający z dysproporcji pomiędzy kształceniem teoretycznym a praktyką zawodową
Nieadekwatny model kształcenia wynikający z dysproporcji pomiędzy kształceniem teoretycznym a praktyką zawodową.

Brakuje nauczycieli przedmiotów zawodowych o odpowiednich kwalifikacjach, znających specyfikę pracy w danej branży. Jednocześnie kadra pedagogiczna nie aktualizuje w sposób wystarczający swojej wiedzy zawodowej, ponadto szkoły (zwłaszcza te o profilu technicznym) nie dysponują odpowiednio wyposażonymi warsztatami z nowoczesnym sprzętem.
Ciągłe podnoszenie jakości kadry nauczającej (zgodnie z modelem LLL-Lifelong Learning) przy jednoczesnym monitorowaniu jej rozwoju zawodowego;

Wprowadzenie obligatoryjnych praktyk nauczycieli w zakładach pracy oraz egzaminów potwierdzających aktualną wiedzę, umiejętności i kwalifikacje, w tym cykliczne potwierdzanie kompetencji zawodowych (w szczególności w zakresie nowych technologii);

Ocena nauczycieli poprzez pryzmat osiąganych wyników nauczania i zdawalności egzaminów zawodowych wśród uczniów jak też zatrudnialności absolwentów (w szczególności w zawodach/kwalifikacjach wyuczonych)
Lista