Bariery wynikające ze stosunków pracy

130.

Obecny kształt art. 772 Kp powoduje sytuacje, w których brak porozumienia stron pozbawia pracowników zakładowych źródeł prawa
Obecny kształt art. 772 Kp powoduje sytuacje, w których brak porozumienia stron pozbawia pracowników zakładowych źródeł prawa, np. po rozwiązaniu zakładowego układu zbiorowego pracy (ZUZP) w zakładzie pracy brak jakichkolwiek źródeł prawa pracy.

Przepis art. 772 § 4 k.p. i związany z nim art. 30 ustawy o związkach zawodowych uniemożliwiają pracodawcy samodzielne podjęcie decyzji w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania oraz regulaminu nagród i premiowania, jeżeli organizacje związkowe przedstawią wspólnie uzgodnione stanowisko w terminie 30 dni. Przywołane przepisy wyłączają możliwość samodzielnego ustalenia bądź zmiany regulaminu wynagradzania przez pracodawcę w przypadku braku zgody zakładowej organizacji związkowej. Ponadto różnicują sytuację prawną pracodawców w zakresie swobody kształtowania polityki płacowej, co przekłada się na ograniczenie swobody samej działalności gospodarczej w oparciu o kryterium rodzaju źródła prawa pracy, którym są objęci. Pracodawcy objęci układem zbiorowym pracy mogą go wypowiedzieć, a objęci regulaminem wynagradzania nie mogą go wypowiedzieć bądź uchylić, ani nawet zmienić bez zgody zakładowej organizacji związkowej.
Art. 772 Kodeksu pracy i związany z tym przepisem art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.
Istnieje potrzeba uregulowania prawnego sytuacji, kiedy po wypowiedzeniu układu zbiorowego pracy nie dochodzi do porozumienia między pracodawcą i zakładową organizacją związkową w kwestii dotyczącej obowiązywania prawa wewnętrznego u pracodawcy. W praktyce pracodawca nie może wydać regulaminu wynagradzania bez zgody związku zawodowego pomimo istnienia takiego obowiązku. W szczególności konieczna jest zmiana art. 772 Kp, którego kształt skutecznie utrudnia zmianę warunków pracy i płacy po wypowiedzeniu lub rozwiązaniu układu zbiorowego pracy. Zmiana treści art. 772 Kp ma charakter systemowy.

Przyjęcie regulacji, która pozwoli pracodawcy na samodzielne ustalenie bądź zmianę regulaminu wynagradzania przez pracodawcę w przypadku braku zgody zakładowej organizacji związkowej.
Lista