Bariery wynikające ze stosunków pracy

136.

Zmiana przepisów Kodeksu pracy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Zmiana przepisów Kodeksu pracy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych w celu wyeliminowania barier utrudniających kształcenie pracowników.
art. 1031-1036 Kodeksu pracy.
Wprowadzenie zasady określania warunków podnoszenia kwalifikacji na podstawie umowy pomiędzy stronami stosunku pracy.

Doprecyzowanie zasad udzielania urlopu szkoleniowego na potwierdzanie kwalifikacji zawodowych.

Ograniczenie i zróżnicowanie długości trwania urlopów szkoleniowych.
Lista