Bariery wynikające ze stosunków pracy

139.

Zbyt wysokie dodatki za nadgodziny
Zbyt wysokie dodatki za nadgodziny
Art. 1511 Kodeksu pracy.
Obniżenie dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych z uwagi na specyfikę pracy i częste szczyty sezonowe godziny nadliczbowe są konieczne w wielu firmach dla zapewnienia ciągłości pracy i dostarczenia klientom najlepszej jakości usług. Stąd większa elastyczność w zakresie rozliczania kosztów nadgodzin powoduje, że firmy byłyby skłonne dodatkowo zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę.

Niższe dodatki zachęcają do inwestycji, gdyż firmy zagraniczne oceniają wielkość kosztów, jakie będą ponosić na okoliczność różnych sytuacji, w tym opłacania pracownikom pracy w godzinach nadliczbowych.

Należy podkreślić, że pracodawca w zależności od swojej sytuacji ekonomicznej, rodzaju branży, specyfiki działalności może ustanowić wyższe dodatki za nadgodziny. Przyjęcie na gruncie kodeksu pracy niższych dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych wyposaża związki zawodowe w ważne narzędzie negocjacyjne, które powinno sprzyjać zawieraniu układów zbiorowych pracy, regulaminów lub innych aktów wewnątrzzakładowych.

W wielu krajach praca w godzinach nadliczbowych jest rekompensowana niższymi stawkami wynagrodzeń w porównaniu do polskich regulacji prawnych. Na przykład Niemcy – 25% dni powszednie i 50% niedziele i święta; Francja – 25% pierwsza godzina i 50% każda następna; Włochy – 10% minimalna stawka, 30% średnio; Wielka Brytania – nie ma jednolitych standardowych stawek za nadgodziny, każdorazowo strony ustalają w umowie o pracę; Słowacja – 25%, wyższe dodatki, gdy przewiduje porozumienie partnerów społecznych.
Lista