Bariery wynikające ze stosunków pracy

141.

Brak pełnej możliwości wywiązania się pracodawcy z obowiązku rekompensowania pracownikowi czasu pracy.
Brak pełnej możliwości wywiązania się pracodawcy z obowiązku rekompensowania pracownikowi czasu pracy.

Jeśli pracownik wykonuje pracę w dniu dla niego wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (sobota), to pracodawca ma jedynie możliwość udzielenia innego dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego.
Art. 1513 Kodeksu pracy.
Umożliwienie pracodawcy pełnego wywiązania się z obowiązku rekompensowania pracownikowi czasu pracy. Jeśli pracodawca nie ma możliwości udzielenia innego dnia wolnego (np. kończy się okres rozliczeniowy), to należy umożliwić mu wypłatę pracownikowi stosownego dodatku do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w dniu wolnym od pracy.

Analogiczne rozwiązanie obowiązuje w przypadku pracy wykonywanej w niedziele i święta (151>sup>11).

Przykładem rozwiązania łączącego elastyczność z bezpieczeństwem pracowników jest rozwiązanie, które polega na tym, że jeśli pracownik wykonywał pracę w dniu dla niego wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (w praktyce chodzi zazwyczaj o sobotę), to pracodawca jest zobowiązany udzielić innego dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego, w terminie uzgodnionym z pracownikiem. Jeśli pracodawca nie ma takiej możliwości (np. kończy się okres rozliczeniowy, a pracownik przebywa na zwolnieniu chorobowym), to udzielenie dnia wolnego powinno nastąpić zaraz w kolejnym okresie rozliczeniowym. W sytuacji, gdy w danym bądź kolejnym okresie rozliczeniowym oddanie czasu wolnego jest z różnych powodów niemożliwe (np. przedłużająca się nieobecność pracownika w pracy z powodu choroby), to pracodawca jest zobowiązany wypłacić dodatkowe wynagrodzenie za pracę.

Ta propozycja zasługuje na poparcie, gdyż tym sposobem dążymy do zrekompensowania czasu pracy w naturze, to jest przez oddanie dnia wolnego, mając na uwadze dbałość o należny odpoczynek pracownika, pozwalający chronić jego zdrowie. Natomiast gdy jest to niemożliwe z różnych, nieprzewidzianych powodów, to wówczas wypłacamy świadczenie pieniężne.

Warto dodać, że podobne rozwiązanie obowiązuje obecnie w przepisach Kodeksu pracy, jeśli chodzi o pracę wykonywaną w niedziele i święta.
Lista