Bariery wynikające ze stosunków pracy

111.

Uciążliwym dla pracodawców w przestrzeganiu wymogów ochrony danych osobowych jest art. 22/1 Kodeksu pracy.
Uciążliwym dla pracodawców w przestrzeganiu wymogów ochrony danych osobowych jest art. 22/1 Kodeksu pracy. Określa się w nim, jakich informacji o pracowniku i o kandydacie do pracy może zażądać pracodawca. Zakres tych informacji jest zawężony i nie obejmuje tych, które mają kluczowe znaczenie dla wielu specyficznych branż. Szkodliwym z punktu widzenia interesu firmy a nawet klienta/ konsumenta jest np. ograniczenie możliwości przetwarzania danych o niekaralności (pracodawca może żądać ich zażądać tylko jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów).

Ponadto pracodawca nie ma prawa uzyskania od kandydata do pracy: jego zdjęcia, numeru telefonu kontaktowego czy informacji o odbytych szkoleniach okresowych i BHP.
Art. 22¹ Kodeksu pracy
Rozszerzenie katalogu informacji, których pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie pozwoli na sprawniejszy przebieg rekrutacji i bardziej trafny dobór kandydatów na oferowane miejsce pracy.

Dostęp do takich danych ma kluczowe znaczenie dla pracodawców. W szczególności informacja o niekaralności pracownika ma znaczenie dla firm działających na rynku finansowym, powierzających swym pracownikom pieniądze lub papiery wartościowe, a także tych, które kontaktują się z klientem bezpośrednio u niego w domu. W takich okolicznościach pracy wiedza o ewentualnym konflikcie z prawem, w jaki mógł wejść pracownik, może mieć istotne znaczenie dla jakości świadczonych usług, dla bezpieczeństwa klientów, dla bezpieczeństwa pozostałych pracowników firmy oraz samej firmy.

W praktyce pracodawcy bardzo często oferują pracę na stanowiskach związanych z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, powierzają zadania wykonywane przy dużej samodzielności i swobodzie postępowania pracownika. Stosowanie różnych elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy powoduje, że kontrolowanie pracy i bieżący nadzór nad pracownikiem sukcesywnie zmniejsza się (przykładem jest telepraca). W związku z tym, kryteria kwalifikacyjne pozwalające uzyskać dane o karalności powinny być rozszerzone. Nie chodzi o zdobywanie wiedzy na temat każdego popełnionego przez kandydata przestępstwa, ale powiązanego z charakterem wykonywanej pracy. Chodzi o rzeczywisty i decydujący wymóg zawodowy stawiany pracownikowi w związku z wykonywaną pracą.

Biorąc pod uwagę, że na rynku działają pracodawcy, którzy takie dane mogą na mocy innych aktów prawnych przetwarzać – np. firmy ochroniarskie czy urzędy administracji publicznej, postulujemy rozszerzenia możliwości dostępu do tych danych poprzez rozszerzenie zapisów w/w przepisu.
Lista