Bariery wynikające ze stosunków pracy

112.

Nadmierne obowiązki informacyjne w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę.
Nadmierne obowiązki informacyjne w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę.

Pracodawca musi na piśmie poinformować pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, jego przyczynach prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników, a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania. Prowadzi to zarówno do zbędnej biurokracji, jak też może utrudniać konkurencyjność przejmowanej firmy.
Art. 231 Kodeksu pracy
Ograniczenie obowiązku informowania pracowników w razie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę. Dotyczyć to powinno zwłaszcza tych pracowników, dla których przejęcie nie będzie rodziło żadnych skutków.
Lista