Bariery wynikające ze stosunków pracy

163.

Zbyt szeroki zakres szczególnej ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę.
Istnieje ponad 40 grup pracowników korzystających ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę.

W przypadku zwolnień grupowych bezwzględna ochrona stosunku pracy przyznana została następującym grupom pracowników: osoby w wieku przedemerytalnym, kobiety w ciąży i na urlopie macierzyńskim, członkowie zarządu zakładowej organizacji związkowej,członkowie rady pracowniczej, społeczni inspektorzy pracy, pracownicy powołani do czynnej służby wojskowej. Jeżeli nie jest możliwe dalsze zatrudnianie ich na dotychczasowych stanowiskach pracy, pracodawca może jedynie wypowiedzieć im warunki pracy i płacy. Gdy powoduje to obniżenie wynagrodzenia, mają prawo do dodatku wyrównawczego. Wypłacany jest on do końca okresu, w którym są objęci szczególną ochroną stosunku pracy.

W przypadku innych grup szczególna ochrona polega na dopuszczeniu wypowiedzenia umowy o pracę lub zmiany jej treści pod warunkiem uzyskania zgody właściwego organu (np. rady, kolegium, starosty), upływu czasu (np. odzyskanie zdolności do pracy) albo w wypadkach, w których kodeks pracy dopuszcza dokonanie tych czynności. Natomiast przy zwolnieniach grupowych jest ta ochrona wyłączona.
Przepisy różnych ustaw (m.in. dotyczące pracowników pełniących funkcje z wyboru w samorządach zawodowych), a także ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
Powodem ustanowienia szczególnej ochrony dla wybranych grup jest potrzeba zapewnienia poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa zatrudnienia dla pracowników w określonych sytuacjach. Jednak szeroki zakres ochrony nadmiernie ogranicza pracodawców w prowadzeniu własnej polityki zatrudnienia i racjonalnym zarządzaniu swą firmą. Stąd celowe jest dokonanie weryfikacji tych grup pracowników.
Lista